ติดตาม

วธิีใชแ้ป้นพิมพเ์พื่อเล่นแอป

ทา ตามขั้นตอนที่ระบุดา้นล่างในการเล่นแอปผ่านแป้นพิมพบ์น BlueStacks 2:  

1. เปิดแอป (เช่น: Clash of Clans)

2. คลิกที่ 'ตวัควบคุมเกม' (ดงัที่แสดงดา้นล่าง) เพอื่เปิดใชง้านเครื่องมือการแมปคีย์ 

3. เครื่องมือการแมปคียจ์ะถูกเปิดใชง้าน คลิกที่ 'ไอคอนดนิสอ' เพอื่ก าหนดปุ่มในแอปดงัที่แสดงดา้นล่าง: แสดงดา้นล่าง:

4. จะมีตวัเลือกต่าง ๆ ในเครื่องมือการแมปคียเ์พื่อใชใ้นการก าหนดฟังก์ชั่นที่อยู่ในแอป 

หมำยเหตุ: ตวัเลอืกเหล่ำนจี้ะท ำงำนเฉพำะในกรณทีี่มีฟังก์ชั่นรองรับภำยในแอป 

ตวัอย่าง: 

1) แตะ: เพอื่แตะบนส่วนต่าง ๆ ของแอป

ลากไอคอน 'แตะ' ไปยงัจุดที่คุณตอ้งการก าหนดคียแ์ละระบุชื่อการดา เนินการซ่ึงจะแสดงบนหนา้จอคา แนะนา  หนา้จอคา แนะนา  

คลิกยนืยนัและบนัทึกการแมปคีย์

2) ปัดนวิ้: 

ก าหนดคียเ์พื่อแมปฟังก์ชั่นการปัดนิ้วในแอป

หลงัจากที่ก าหนดคีย์ ระบชุื่อการดา เนินการในพื้นที่ที่ก าหนดให้ซ่ึงจะสามารถมองเห็นไดบ้นหนา้จอคา แนะนา เมื่อคุณเปิดแอป หนา้จอคา แนะนา เมื่อคุณเปิดแอป 

3) เอียง: สามารถก าหนดคียส์า หรับการเอียงหนา้จอซ้าย/ขวาได้

คลิกไอคอนที่ทา เครื่องหมายดา้นล่างเพื่อแมปฟังก์ชั่น 'เอยีง' ในแอป

ใส่คียเ์พื่อก าหนดฟังก์ชั่นการเอียง นอกจากนี้คุณยงัสามารถเพิ่ม/ลดความไวของฟังก์ชั่นการเอียง 

4) ซูม: ซมูเขา้/ซูมออกหนา้จอแอป

ก าหนดคียเ์พื่อแมปคุณสมบตัิซูมในแอป เช่นเดียวกับที่เราก าหนดให้ป่มุ 'ลกูศรขึ้น' เพอื่ซูมออก

หากคุณยงัไม่สามารถแมปคียส์ าหรับแอปของคุณ โปรดใชต้ั๋วใน Zendesk พร้อมชื่อเรื่อง "การแมปคียท์ี่จา เป็นสา หรับ <ชื่อแอป>" คียท์ี่จา เป็นสา หรับ <ชื่อแอป>" นอกจากนี้โปรดระบุลิงก์ของแอปในส่วนของตั๋วและทีมสนบัสนุนของเราจะดูแลปัญหาของคุณได้ ของเราจะดูแลปัญหาของคุณได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
108 จาก 181 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น