ติดตาม

วธิีเพิ่มบญัชีผใู้ชใ้น BlueStacks

บทช่วยสอนนี้จะอธิบายขั้นตอนการเพิ่มบญัชีผใู้ชใ้น BlueStacks 2

1) คลิกที่การตั้งค่าดงัที่แสดงดา้นล่างเพื่อหา การตั้งค่า BlueStacks

2) เลือก "เพิ่มบญัชีผใู้ช้"

3) เลือกประเภทบญัชีผใู้ชท้ี่คุณตอ้งการเพิ่มและทา ตามขั้นตอนซ่ึงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของบญัชีผใู้ช้ (การเพิ่มบญัชีผใู้ช้ ประเภทของบญัชีผใู้ช้ (การเพิ่มบญัชีผใู้ช้ Google จะแสดงดา้นล่าง)

 4) ใส่รายละเอียด/ขอ้มลูประจา ตวัของบญัชีผใู้ชท้ี่จะใชใ้นบญัชีผใู้ชข้องคุณใน BlueStacks 2

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
81 จาก 143 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น