ติดตาม

ขอ้ความประกาศ

BlueStacks app player ที่สามารถทา งานไดห้ลากหลายและมีผคู้นรอคอยมากที่สุดสามารถใชง้านไดแ้ลว้ในขณะนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม ไดแ้ลว้ในขณะนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ BlueStacks 2.

 

เยยี่มชมเวบ็ไซตข์องเรา www.bluestacks.com เพื่อติดตั้งเวอร์ชนัล่าสุด

ประกำศกำรเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ล่ำสุด

3 ธ.ค. 2558 
 
กรุณาอปัเกรดไปยงัรุ่นใหม่ 2.0.0.1011 ที่รวมประสิทธิภาพการทา งานและการปรับปรุงเสถียรภาพหลายอย่าง เปิด เสถียรภาพหลายอย่าง เปิดให้บริการดาวน์โหลดแลว้ในขณะนี้ http://www.bluestacks.com/.
 
================================================
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
17 จาก 22 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น