ติดตาม

แถบเครื่องมือดา้นขา้งของ BlueStacks 2

BlueStacks ใหม่ เวอร์ชนั 2 มีคุณสมบตัิมากมายในแถบดา้นขา้งที่เพิ่มเขา้ดา้นซา้ย การติดตั้ง apk เพอื่เปลี่ยนทิศทางของแอป ปรับระดบั เพื่อเปลี่ยนทิศทางของแอป ปรับระดบัเสียง เป็นตน้ ในตอนนี้นี้สามารถเขา้ใชง้านไดง้่าย คณุสมบตัิแถบเครื่องมือดา้นขา้งทั้งหมดระบุไวด้้านล่าง แถบเครื่องมือดา้นขา้งทั้งหมดระบุไวด้้านล่าง

 1. กำรเปลยี่นทศิทำงแอปในตอนนี้สามารถใชง้านไดง้่ายขึ้น เพยีงคลิกที่ป่มุแรกบนแถบเครื่องมือดา้นขา้งเพื่อเปลี่ยนโหมดทิศทางของแอ เครื่องมือดา้นขา้งเพื่อเปลี่ยนโหมดทิศทางของแอปจากภาพภูมิทศัน์เป็นภาพบุคคลและในทางกลบักัน ในทางกลบักัน

2. คุณสมบัตสิั่น หากจา เป็นภายในแอปต่าง ๆ สามารถใชไ้ดโ้ดยคลิกที่ปุ่มที่สองบนแถบดา้นขา้ง 

3. จับภำพหน้ำจอ: ปุ่มที่สามจะช่วยให้คุณสามารถจบัภาพหนา้จอของ app player ได้ 

4. ปุ่มตำ แหน่งจะช่วยใหคุ้ณสามารถตั้งค่าตา แหน่ง GPS แบบสุ่มบน BlueStacks เพอื่ใหทุ้กแอปเชื่อว่าคุณอยู่ที่นั่น! แอปเชื่อว่าคุณอยู่ที่นั่น! 

5. ปุ่ม APK: คณุสามารถติดตั้งแอปต่าง ๆ โดยการเลือก ไฟล์ .apk ทอี่ยู่ในระบบของคุณผ่านปุ่มนี้ 

6. น ำเข้ำไฟล์: การนา เขา้ไฟลจ์าก Windows ไปยงั BlueStacks 2 ทา ไดง้่าย คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์เพื่อนา ไฟลท์ี่สา คญัทั้งหมด โฟลเดอร์เพื่อนา ไฟลท์ี่สา คญัทั้งหมดบนพีซีของคุณไปยงั BlueStacks

7. คดัลอก/วำง: ตวัเลือกการคดัลอกและวางอย่างง่ายสามารถใชง้านไดบ้นแถบดา้นขา้ง

8. ระดบัเสียง: ตอนนี้คุณสามารถเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านเสียงบน app player โดยคลิกที่ป่มุระดบัเสียง ที่ป่มุระดบัเสียง

9. วธิีใช้: ปุ่มสุดทา้ยที่อยู่ดา้นล่างซา้ยของ app player ดงัแสดงดา้นล่างจะนา คุณไปยงัส่วนของคา ถามที่พบบ่อยของเรา ของคา ถามที่พบบ่อยของเรา

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
210 จาก 267 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

ข้อคิดเห็น